NL

De Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW), regionaal orgaan voor consultatie en sociaal overleg, verenigt de Waalse sociale partners (vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties).

 

In het leven geroepen bij decreet van 25 mei 1983, de Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest wordt vaak bestempeld als het «Sociale Parlement» van het Waalse Gewest.

 

De CESW voert de opdrachten uit die haar werden toevertrouwd door het decreet van 1983, met name :

 

  • een studie-, advies- en aanbevelingsopdracht met betrekking tot elke materie die behoort tot de gewestelijke bevoegdheid en tot elke materie welke een weerslag heeft op het economisch en sociaal leven van het Waalse Gewest;

 

  • een opdracht met betrekking tot de organisatie van het overleg tussen de Waalse sociale gesprekspartners en de Regering. Sinds meerder jaren komen de CESW en de Waalse Regering regelmatig bijeen om samen een reeks dossiers die uiterst belangrijk zijn voor de economische en sociale ontwikkeling van Wallonië te laten evolueren;

 

  • het secretariaat van de consultatieve Commissies. Deze brengen verschillende partners bijeen naargelang de behandelde materie (de consultatieve Commissies of Raden kunnen zo onder hun leden vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners tellen, van de beroepsfederaties, van de administratie, van universiteiten, van milieubeschermings- verenigingen, van consumentenverenigingen, van intercommunales, van sociale organisaties, overheidsmandatarissen, enz.). De consultatieve Commissies brengen advies uit over een hele reeks gewestelijke zaken (milieu, ruimtelijke ordening, bescherming van het patrimonium, enz.).

 

De Algemene Vergadering van de CESW telt 50 leden, wiens mandaat over 4 jaar loopt. Ze zijn herkiesbaar.

 

De 50 leden vertegenwoordigen de representatieve werknemersorganisaties, de industrie en niet-industriële grote bedrijven, de middenstand en de landbouw. Onder deze 50 leden telt men :

 

  • 25 leden voorgesteld door de «Union wallonne des Entreprises» (UWE), de «Entente wallonne des Classes moyennes» (UCM), de «Fédération wallonne de l'Agriculture» (FWA) en de «Union des Entreprises à Profit social» (UNIPSO);

 

  • 25 leden voorgesteld door het «Comité régional wallon de la Confédération des Syndicats chrétiens» (CSC), de «Interrégionale wallonne de la Fédération générale du Travail de Belgique» (FGTB) en de «Syndicat libéral» (CGSLB).

 

Het Bureau is het uitvoerend orgaan van de CESW, dat 14 leden telt plus 2 deskundigen. Zetelen op het Bureau de Voorzitter (die voor een periode van twee jaar wordt verkozen volgens het principe van de afwisseling tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties) en de drie Ondervoorzitters van de Raad.

 

De Commissies verenigen de vertegenwoordigers en deskundigen van de samenstellende organisaties van de CESW; ze bereiden de adviezen voor en onderzoeken de dossiers voorgelegd aan de CESW.

 

De Interne Diensten van de CESW verzorgen het secretariaatswerk en organiseren de werkzaamheden van de verschillende Commissies. Ze zorgen ervoor dat de Raad zich volledig kan concentreren op het uitvoeren van zijn opdracht, door studies en onderzoeken uit te voeren en via een reeks publicaties.

 

Indien u meer wenst te weten te komen over de CESW kunt u de voorstellingsfolder aanvragen communication@cesw.be (opgelet : enkel in het Frans).